Termini u Kundizzjonijiet

Int mitlub/a taqra dawn it-Termini u Kundizzjonijiet ta’ Użu (“Termini u Kundizzjonijiet”) bir-reqqa qabel ma tixtri ċertifikat tat-Twelid, Żwieġ, Unjoni Ċivili, Koabitazzjoni, Stat Liberu u/jew ċertifikat tal-Mewt minn fuq is-sit https://certifikati.identita.gov.mt Billi tordna kwalunkwe miċ-ċertifikati disponibbli fuq il-portal, inti b’dan qed taqbel, mingħajr limitazzjoni jew kwalifika, li tkun marbut/a b’dawn it-Termini u l-Kundizzjonijiet, li jikkostitwixxu ftehim vinkolanti u infurzabbli taħt il-Liġi Maltija bejnek ("l-Utent”) u bejn l-Aġenzija Identità Malta, Aġenzija tal-Gvern ta’ Malta, stabbilita mil-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 595.07 u li għandha l-uffiċċju prinċipali fi Triq il-Wied, L-Imsida, MSD9020, Malta (“Identità”).

Oġġett

Ir-Reġistru Pubbliku fi ħdan Identità huwa l-awtorità ta’ reġistrazzjoni f’Malta fdata biż-żamma tal-istati ċivili li jseħħu fil-gżejjer Maltin u lil ċittadini Maltin li twieldu, mietu, iżżewġu jew ikkuntrattaw unjoni ċivili barra mill-pajjiż. Permezz tal-portal, inti tista’ tordna ċertifikat/i tal-istat ċivili (“iċ-Ċertifikati”) online mir-Reġistru Pubbliku inklużi ċ-ċertifikati tat-Twelid, taż-Żwieġ, tal-Unjoni Ċivili, tal-Koabitazzjoni, tal-Mewt u tal-Istat Liberu, bi ħlas ta’ dritt tal-istat u għall-kunsinna. Tista’ tagħżel is-servizz fejn iċ-ċertifikati li tordna, jiġu legalizzati u postillati għal użu uffiċjali barra minn Malta. Dan huwa soġġett għal tariffa addizzjonali, kif indikat fis-sotto-taqsima 2.3 hawn taħt. Iċ-Ċertifikati Multilingwi għall-użu fl-Unjoni Ewropea huma disponibbli wkoll, bi spiża addizzjonali ta’ € 10.00 għal kull ċertifikat ordnat, kif indikat fis-Sub-taqsima 2.1 hawn taħt.

Miżati

Ċertifikati li jiġu ordnati għandhom ħlas ta’ tariffa tal-istat (kif indikat fis-Sub-taqsima 2.1 hawn taħt), tariffa għall-kunsinna (kif indikat fis-Sub-taqsima 2.2 hawn taħt), tariffa fakultattiva għall-legalizzazzjoni/postilla taċ-ċertifikat(i) (kif indikat fis-Sub-taqsima 2.3 hawn taħt) u għaċ-ċertifikat(i) multilingwali.

Drittijiet tal-Istat

Ix-xiri ta’ ċertifikati huwa suġġett għad-drittijiet tal-istat kif ġej

Tip ta’ ċertifikat Estratt (Ħlas f’EURO) Ċertifikat sħiħ (Ħlas f’EURO)
Twelid €2.50 €9.95
Unjoni Ċivili €2.50 €9.95
Żwieġ €2.50 €9.95
Koabitazzjoni - €9.95
Stat Liberu €5.15 (standard format)
Mewt €2.50 €9.95
Multi-lingwali €10.00 (jista’ jiġi ordnat BISS meta tordna ċertifikat mil-lista t’hawn fuq u traduzzjoni ssir biss f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE)

Tariffi ta’ konsenja

Il-miżati tal-konsenja jvarjaw skont il-post u l-pajjiż tal-kunsinna, il-kwantità taċ-ċertifikati ordnati, u l-metodu ta’ kunsinna mitlub. Inti ser tkun infurmat/a dwar l-ispiża tal-konsenja maċ-checkout.

Legalizzazzjoni u Apostille

Jekk tagħzel is-servizz ta’ legalizzazzjoni u/jew apostille, hemm tariffa addizzjonali ta’ €12.00 għal kull ċertifikat.

Pagamenti u rifużjonijiet

Il-ħlasijiet għaċ-ċertifikati għandhom isiru online permezz ta’ karta ta’ debitu/kreditu permezz tal-portal elettroniku tal-Gvern ta’ Malta, u huma soġġetti għat-termini u l-kundizzjonijiet ta’ din it-taqsima. Din it-taqsima ma teskludix l-applikabbiltà ta’ xi termini u kundizzjonijiet oħra ta’ użu maħruġa mill-‘Banek emittenti’.

Għall-iskop ta’ din it-taqsima, "Kard " tfisser Visa, Mastercard u BOV Cashlink, kif maqbul fil-preżent mill-Bank mad-detentur tal-Karta. “Detentur tal-Kard” tfisser il-persuna li lilha tinħareġ il-Karta jew li hija awtorizzata tuża l-Karta. “Banek tal-Akkwiżizzjoni” tfisser dawk il-banek li laħqu ftehim mal-Gvern ta’ Malta għall-użu tal-portal elettroniku. “Magħna/Aħna” tfisser Identità, minn hawn ’il quddiem imsejħa Magħna/Aħna u lil min għandu jitħallas il-ħlas. “Inti/Tiegħek” tfisser id-detentur tal-Karta.

It-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward ta’ kull pagament elettroniku permezz ta’ Karta Elettronika (minn issa ‘l quddiem Tranżazzjoni ta’ Karta Elettronika (KE)).

Inti m’għandekx tiffinalizza Tranżazzjoni tal-KE jekk inti taf, jew għandek raġunijiet li tkun taf, illi l-Karta skadiet jew mhix valida, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu li Inti għandek Magħna.

La l-aċċettazzjoni min-naħa tagħna tas-sottomissjoni ta’ kwalunkwe Transazzjoni tal-KE u lanqas kwalunkwe ħlas li Inti tagħmel jew nuqqas ta’ xi azzjoni li Aħna nagħmlu (minbarra rikonoxximent bil-miktub espress jew rinunzja ta’ dawn minna) ma għandhom jikkostitwixxu jew jitqiesu li jikkostitwixxu kwalunkwe rikonoxximent jew rinunzja ta’ konformità, u li tiġġustifika u taqbel li d-dettalji kollha tat-tranżazzjonijiet hekk sottomessi huma, fl-għarfien tiegħek, veri u kompleti.

Il-ħlas għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe pretenzjonijiet jew drittijiet li Aħna jista’ jkollna kontra Tiegħek u m’għandux jikkostitwixxi xi ammissjoni li Aħna għandna jew jista’ jkollna dwar il-prestazzjoni Tiegħek u tal-obbligi Tiegħek taħt dan il-Ftehim u l-ammont pagabbli lilek.

Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet jew l-obbligi statutorji li kwalunkwe waħda mill-partijiet jista’ jkollha, Aħna se nkunu intitolati li fi kwalunkwe ħin niċħdu ħlas totali jew parzjali fir-rigward ta’ Tranżazzjoni tal-KE fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

  • it-Tranżazzjoni tal-KE hija għal xi raġuni illegali jew mhux infurzabbli;
  • meta s-servizzi tas-sit elettroniku ma jkunux disponibbli;
  • kien hemm ksur min-naħa Tiegħek ta’ dan il-Ftehim, minbarra l-ksur ipprovdut b’mod aktar speċifiku fi Klawżola 6, b’konnessjoni mat-Tranżazzjoni tal-KE.

Fir-rigward ta’ Tranżazzjoni KE, inti għandek tiġi pprovdut b’rekord tat-Tranżazzjoni KE (b’mezzi elettroniċi, bil-posta jew b’metodi oħra aċċettabbli għalina) u dan ir-rekord għandu jinkludi:

  • deskrizzjoni tas-servizzi pprovduti jew it-tip ta’ taxxa pagabbli;
  • ismek u isimna;
  • l-ammont tat-tranżazzjoni u l-munita.

M’għandna nkunu taħt l-ebda responsabbiltà għalik (kemm jekk għal telf ta’ profitt jew mod ieħor) għal kwalunkwe sospensjoni, interruzzjoni, żball jew nuqqas fis-sistemi tal-kompjuter tagħna għat-twettiq jew l-ipproċessar ta’ Tranżazzjonijiet KE (jew fi kwalunkwe parti minnhom). Madankollu, għandna nagħmlu ħilitna biex nipprovdu metodu alternattiv ta’ ħlas flimkien mal-metodu elettroniku tal-Payment Gateway mingħajr preġudizzju għat-Termini u l-Kundizzjonijiet li jirregolaw il-forniment ta’ dan is-servizz jew it-talbiet mill-Gvern għat-tassazzjoni. Ħlief kif ipprovdut espressament għall-kuntrarju f’din it-Taqsima 3, it-termini, il-kundizzjonijiet, il-garanziji, l-impriżi, l-inċentivi jew ir-rappreżentazzjonijiet, kemm jekk espressi, implikati, statutorji jew mod ieħor (inkluż mingħajr limitazzjoni, l-ebda termini dwar kummerċabbiltà jew kwalità sodisfaċenti jew adegwatezza għal xi skop partikolari) huma esklużi.

Inti tkun trid tikkumpensana fuq talba fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni, pretensjonijiet, spejjeż, danni, talbiet, spejjeż u ħlasijiet, telf u obbligazzjonijiet, sofrut jew imġarrba minna li jirriżultaw direttament minn jew b’konnessjoni ma’ kwalunkwe nuqqas minnek li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima 3.

Iż-żewġ partijiet jeskludu espressament ir-responsabbiltà għal telf konsegwenzjali jew dannu li jista’ jinħoloq b’rabta ma’ din it-Taqsima 3, jew għal telf ta’ profitt, negozju, dħul, avvjament, tfaddil antiċipat jew mod ieħor.

Kwalunkwe rimbors jew kanċellazzjoni ta’ ċertifikati mixtrija direttament mill-portal https://certifikati.identita.gov.mt jingħata biss għad-diskrezzjoni tar-Reġistru Pubbliku. Segwi din il-ħolqa biex tagħmel kuntatt magħna.

Twassil

L-ordni tiegħek se tintbagħat fl-indirizz li inti indikajt meta għamilt l-ordni. Identità tagħmel minn kollox fis-setgħa tagħha sabiex iċ-Ċertifikati ordnati minnek jaslulek fl-iqsar żmien possibbli. Madankollu, Identità ma tistax tinżamm responsabbli għall-konsegwenzi kkawżati jekk kunsinna ddum ma tasal, tintilef minn terzi kuntrattati biex iwasslu l-ordni, minnek, jew minħabba xi ġrajja mhux prevista jew att ta’ Alla. Fil-każ fejn ma tirċevix il-pakkett tiegħek, se ssir investigazzjoni mat-trasportatur li tista’ tieħu diversi jiem. Matul dan il-perjodu ta’ investigazzjoni, mhu se jsir l-ebda rimbors u mhu se ser jintbagħtu l-ebda ċertifikati mill-ġdid.

Rinunzja

Kwalunkwe nuqqas min-naħa ta’ Identità li teżerċita jew tinforza kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni tat-Termini u l-Kundizzjonijiet ma tikkostitwixxix rinunzja ta’ dan id-dritt jew dispożizzjoni. It-Termini u l-Kundizzjonijiet jikkostitwixxu l-ftehim kollu bejn l-Utent u Identità, u jirregola l-użu tiegħek tas-servizz, u jieħu post kwalunkwe ftehim preċedenti (inkluż, iżda mhux limitat għal, kwalunkwe verżjoni preċedenti tat-Termini u Kundizzjonijiet). Jekk xi dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet tinżamm minn qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti li tkun invalida, illegali jew mhux infurzabbli għal xi raġuni, din id-dispożizzjoni għandha tiġi eliminata jew limitata għall-minimu b’tali mod li d-dispożizzjonijiet li jifdal tat-Termini tal-Kundizzjonijiet ikomplu fis-seħħ u fl-effett kollha.

Tmiem tal-Użu

Identità tista’, fid-diskrezzjoni unika tagħha, ittemm jew tissospendi l-aċċess tiegħek għal, u l-użu ta’, dan il-portal mingħajr avviż u għal kwalunkwe raġuni, inkluż il-ksur ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet jew għal imġieba oħra li Identità temmen li hija illegali jew ta’ ħsara għall-oħrajn. F’każ ta’ terminazzjoni, inti mhux se tibqa’ awtorizzat biex taċċessa l-portal.

Protezzjoni tad-data

L-użu tal-portal jinvolvi l-ipproċessar tad-data personali tiegħek minn Identità. Inti infurmat dwar l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data personali rispettivi dwar il-Politika tal-Privatezza li jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-link https://certifikati.identita.gov.mt/mt/Home/Privacy.

Bidliet f’dawn it-Termini u Kundizzjonijiet

Identità għandha d-dritt li timmodifika dawn it-Termini u Kundizzjonijiet. Avviż ta’ kull modifika għal dawn it-Termini u Kundizzjonijiet ta’ Użu se jiġu stazzjonati fuq din il-paġna u se jkunu effettivi immedjatament fuq avviż, sakemm ma jiġix iddikjarat mod ieħor. L-użu kontinwu tiegħek tal-portal ifisser l-aċċettazzjoni tiegħek għal modifika bħal din. Għandek perjodikament iżżur din il-paġna biex tirrevedi l-Termini u Kundizzjonijiet attwali.

Liġi li Tiggverna u s-soluzzjoni tat-tilwim

Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet u t-tranżazzjonijiet ikkontemplati hawnhekk għandhom ikunu rregolati minn u interpretati skont il-Liġijiet ta’ Malta. Kull tilwima bejn l-Utent u Identità għandha taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni esklussiva tal-Qrati ta’ Malta.

Maltese English
Processing Request